ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

†††† Οιτιμέςπουαναφέρονταιστο τιμοκατάλογοείναιτο κόστοςγιαμία συσκευή(μονάδα)καιγιαχρονικήδιάρκεια24 ωρών.

Οι συσκευές πρέπειναεπιστραφούνστηνέδραμας†† τη톆 επόμενημέρα καιτοαργότερομέχριτηνώρα πουπαρελήφθησαντηνπροηγούμενη.

Για ††δύοσυνεχόμενα24ώραπληρώνεταιτηντιμήγια1,5 24ωρο.
Γιᆆ τρίασυνεχόμενα24ωραπληρώνεταιτηντιμήγια2†† 24ωρα.
Γιᆆ μίᆆ εβδομάδᆆ† πληρώνεταιτηντιμήγια ††3†† 24ωρα.
Γιᆆ δεκαπέντεημέρες†† πληρώνεταιτηντιμήγια ††4†† 24ωρα.
Γιαενοικίαση ενός ††μήναπληρώνεταιτηντιμήγιᆆ 624ωρα.

††† Γιαενοικιάσεις†† μεγαλύτερης†† χρονικήςδιάρκειας†† μετάαπόειδικήσυμφωνία.
Μετηνπαραλαβήτωνσυσκευώνπρέπειναπροκαταβάλλεταιτο50%τουποσού, κα醆 κατάτηνεπιστροφήοενοικιαστήςυποχρεούνταιεξοφλήσειτοσυμφωνηθένποσό.

  Οισυσκευέςπαραλαμβάνονταιαπότηνέδρα μαςκαιαπότονίδιοτονχρήστη(ενοικιαστή) ο οποίοςελέγχει την σωστήλειτουργίακαιτηνκαλήκατάστασητων συσκευών.

Ο ίδιος ο χρήστης (ενοικιαστής) υποχρεούνταιναεπιστρέψειστηνέδραμαςτιςσυσκευέςόπου καιεπανελέγχονται.

Εάνκατάτηνεπιστροφήδιαπιστωθούνβλάβες ήφθορέςαυτέςεπιβαρύνουντονενοικιαστή.

Ημεταφοράτωνσυσκευώνγίνεταιαποκλειστικάμεευθύνητουχρήστη (ενοικιαστή).

Ανεπιθυμείτεναμεταφέρομεκαι να εγκαταστήσουμεεμείςτιςσυσκευέςστο χώροπουθαχρησιμοποιηθούν , διαβάστε παρακάτω τοντρόποχρέωσηςτωνμεταφορών.

Γιατηνμεταφοράτουηχητικούσυστήματοςπουθα ενοικιάσετεχρεώνεστ円 με20ευρώ†† για κάθεώρααπασχόλησης.

Στοποσόαυτόσυμπεριλαμβάνονταιταέξοδαμεταφοράςόπωςκαύσιμακ.τ.λ. , αλλάκαιηαμοιβήτωντεχνικώνπουθαεγκαταστήσου톆 καιθαρυθμίσουντοηχητικόσύστημα.††

ŇÕ…”◊’‘Ň”

Τιμή / 24ωρο

LAB GRUPPEN†††††††† FP 3400†††††††† 2X1500W - 4ohm††††† ††††† 45,00
LAB GRUPPEN†††††††† FP 2600†††††††† 2X840W - 4ohm†††† †††††††† 40,00
LAB GRUPPEN†††††††† FP 2400Q††††† 4X380W - 4ohm††† †††††† †††40,00

CREST††††††††††††††††††††† CPX2600††††††† 2X900W - 4ohm†††††††††††††† 20,00
PEAVEY††††††††††††††††††† PV 2000†††††††† 2X750W - 4ohm†††††††††††††† 15,00

PEAVEY††††††††††††††††††† GPS 1500†††††† 2X550W - 4ohm†††††††††††††† 20,00
PEAVEY††††††† ††††††††††††GPS 2600†††††† 2X950W - 4ohm†††††††††††††† 25,00
PEAVEY††††††††††††††††††† GPS 3400†††††† 2X1200W - 4ohm†††††††††††† 30,00

PEAVEY††††††††††††††††††† CS 800S††††††† †2X400W - 4ohm†††††††††††††† 20,00
PEAVEY††††††††††††††††††† CS 1800††††††† †2X650W - 4ohm†††††††††††††† 25,00
PEAVEY††††††††††††††††††† CS 3000†††††††† 2X1000W - 4ohm†††††††††††† 30,00

POWERSOFT††††††††† Digam-1502††† 2X400W - 4ohm†††††††††† ††††20,00

††† MIXER

Τιμή / 24ωρο

YAMAHA ††††††††GA 32†††††††††††††† 32channel 10aux†††† †††††††70,00
PEAVEY†††††††††† SRC 2400††††† 24channel / 6aux / 4group†††††† 40,00

MACKIE† ††††††††††† DFX 6†††††† ††††††† 4ch.+effect+EQ†††††††††††††††††††† 10,00€
MACKIE†††††††††††† CFX 12††††† †8ch.+2stereo+effect+EQ††††† ††††††20,00€
MACKIE†††††††††††† CFX 16††††† 12ch.+2stereo+effect+EQ†††††††††† 25,00€
MACKIE†††††††††††† CFX 20††††† 16ch.+2stereo+effect+EQ†††††††††† 30,00€

MACKIE††††† ††† †††VLZ 1604†††† †† 16ch./4aux/ 4group†††† †††††††††††††40,00
MACKIE†††† †††††††VLZ 1642†††† 10ch.+2stereo/4aux/4group†††††† 35,00

PEAVEY††† ††††††† RQ 2310†††††††††† ††† 8channel / 4aux ††† ††††††††††††††15,00
PEAVEY††††††††† † RQ 2314††††††††† ††† 12channel / 4aux†††† †††††††††††† 15,00

PEAVEY††† ††††††† XR2012†††††† †††††† 12ch / 4stereo / 4aux / 2 EQ† ††††††††††
Dig.† Effect†† 2X400W - 4ohm†† †††††30,00

Ň–ŇőŇ—√Ń”‘Ň” «◊Ō’

EFFECTS


††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Τιμή / 24ωρο

TC electronics†††††††††††††††††††† M one XL†††††††††† ††††††††††††15,00
TC electronics†††††††††††††††††††† M 300†††††††††††††††† †††††††††††10,00
ALESIS†††††††††††††††††††††††††††††††† Midiverb† 3†††††††† ††††††††††10,00€
KORG†††††††††††††††††††††††††††††††††† DRV 2000††††††††††† ††††††††10,00
REAVEY†††††††††††††††††††††††††††††† Deltafex††††††††††††††††††††† ††††8,00
ART†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FX 1†††††††††††††††††††††††††††††† 8,00

PROCESSORS††††† DYNAMICS

††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Τιμή / 24ωρο

APHEX†††††††††††† 105†††††††††††††† noise† gate†††††††††††††††††††† †10,00€
APHEX†††††††††††† 108†††††††††††††† compressor††††††††††††††††††† †10,00
APHEX††††††††††† †104†††††††††††††† exciter††††††††††††††††††††††††††† †10,00

ART††††††† †††Tube Chunnel††††tube mic preamp.+EQ† †††10,00€
Behringer†††††† Ultra Voice††††††† voice†† processor†††††††††††† 8,00

PEAVEY†††††††† Kosmos†††††† ††††††††††††extra bass†††††††† †††††10,00
PEAVEY†††††††† Feedback Ferret††††† antifeedback†††††††† †10,00
PEAVEY†††††††† IDL 1000††††††††††††††††† Delay†††††††††††††††††††† 15,00

TC electronics††† Triple C††††† Multi band compressor† ††15,00

†††††††††††††††††† ††EQUALIZERS CROSS OVER†††††††††††††††††††††††††††††

†††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Τιμή / 24ωρ†

PEAVEY††††††††† XD 3\4†††††† 3way stereo, 4way mono†††††††††† 10,00
PEAVEY††††††††† VSX 2††††††† 2way stereo, 3way mono†††††††††† 10,00

Electro Voice††† AC one†††† †stereo 2way+EQ+mono sub††††† 15,00

PEAVEY†††††††††† EQ 31 FX††††††† 31 band††† 2U†††††††††††††††††††††† 15,00
PEAVEY†††††††††† Q† 431††††††††††††† 31 band† ††2U††††††††††††††††††††† 10,00€
PEAVEY†††††††††† EQ† 215†††††††††† 2X15 band††††† 2U††††††††††††††† 10,00€
PEAVEY†††††††††† Q† 2151††††††††††† 2X15 band†††† 1U††††††††††††††††† 8,00€

HXEIA

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Τιμή τεμαχίου/24ώρο

EAW †FR129† 2way† 12"woofer+1"c.d.horn†††† ††† ††††††††††††††††††††††††††††††††25,00€
EAW† FR159† 2way† 15"woofer+1"c.d.horn†††††† † ††††††††††††††††††††††††††††††††30,00€
EAW† FR153† 3way† 15"woofer+6,5"mid+1"c.d.horn††† †††††††††††††††††††††30,00€
EAW† FR250†††††††††††† 2X15"woofers†††††††††††† SUB††† †††††† ††††††††††††† † †††††35,00€

EAW† SM109† 2way† 10"woofer+1"c.d.horn††††††††††† monitor†† ††††††††††††20,00€
EAW† SM159† 2way† 15"woofer+1"c.d.horn††††††††††† monitor††† †††††††††††30,00€

EAW† †LA325† †3way† †2X15"+2X7"+2"c.d.horn†† ††††††††††††††††††††† †††††††††55,00€
EAW†† LA215†† 2way†† 15"woofer+2"c.d.horn††††††††††††† †††††††††††††††††††††††40,00€
EAW†† LA118††††††††††††† 18"woofer†††††††††††††††††††††††† SUB†††††† ††††††††††††††††††35,00€

PEAVEY†† Impulse100††† 2way† ††10"woofer+1"c.d.horn††††† †††† ††††††††††10,00€
PEAVEY†† Impulse200††† 2way †††12"woofer+1"c.d.horn†† †††† †††††††††††††15,00€
PEAVEY†† Impulse500††† 2way †††15"woofer+1"c.d.horn †††††† †††† ††††††††20,00€

PEAVEY†† Hi sys 2RX†† 2way††††††† 15"woofer+1"c.d.horn††††††††††† ††††††15,00€
PEAVEY†† Hi sys 115††††††††††††††††††† 15"††††††††† SUB†††††††††††††††††††††† †††††††††10,00€

PEAVEY† Max sys 2††††††† 2way†† 10"horn load+4"c.d.horn†† mid high††20,00€
PEAVEY† Max sys 115††††††††††††††† 15"woofer horn load†††††††† mid bass†20,00€
PEAVEY† Max sys 215††††††††††††††† 2X15"woofers†††††††††††††††††† ††SUB†††††††20,00€
PEAVEY† Max sys 312††††††††††††††† 3X12"woofers†††††††††††††††††††† SUB†††††††20,00€

PEAVEY Impulse1012P†2way† self power† 12"LF400W 1"HF100W†25,00€

††††††††††††††††††† †††††††††††ΚΑΛΩΔΙΑ 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Τιμή / 24ωρ††††††††††

 

Καλώδιοηχείου†† 10m††† speakon - speakon†††† 2X2,5mm††† ††††††††††1,00
Καλώδιοηχείου ††10m††† speakon - speakon†††† 4X2,5mm†††††††† †††††1,50
Καλώδιοηχείου†† 10
m††† jack - speakon††††††††† †2X2,5mm†††††††††† ††††1,00

Καλώδιομικροφώνου† †10
m†† XLR - XLR†††††††† 2X0,25mm††††††† ††††1,00
Καλώδιοοργάνου††††† †††††4
m†††† jack - jack† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††1,00

Πολυκαλώδι †††46μέτρᆆ ††††24εισόδω톆†8επιστροφές††††††††††††† 25,00
Πολυκαλώδι††† 30μέτρᆆ†††† 16εισόδω톆† 4επιστροφές†††††††††††††† 15,00

††† ††††††††††††††††††††††††††††ΒΑΣΕΙΣ

†††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Τιμή / 24ωρο

Βάσηηχείου(τρίποδη αλουμινίου) ή (τετράποδη σιδήρου)†††††††††††††† 2,00
Βάσημικροφώνουδαπέδουτρίποδη(τύπου γερανός)†††††††††††††††††† 2,00

Βάσηαρμονίουδιπλή(χιαστή)†††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††2,00
Βάσ熆 κιθάραςμπάσου(τύπου Λ)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †1,00

Αναλόγι†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,00

Αναδιπλούμενοτραπέζ醆 για† †
mixer ,πιάνα, αρμόνιᆆ†††††††††††††††††††††† 2,00

†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ†† ΟΡΓΑΝΩΝ

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††Τιμή / 24ωρο

Ενισχυτής†† μπάσουPeavey 350watt 2X10"woofer+tweeter††††††††† 25,00
Ενισχυτής†† κιθάρας††† Peavey†† 130watt††† 2X12"woofer†††† †††††††††††††††††25,00
Ενισχυτής†† κιθάρας†† Peavey†† 2X130wattstereo2X12"woofer†††††††20,00

Fender ακουστικής κιθάρας 2X80W stereo 2X8"woofer+tweeter 30,00
Fender†† twin reverbλαμπάτος κιθάρας†††† 100watt†††† 2X12woofer††††20,00

Solitaireενισχυτής για μπουζούκι200Wκαι καμπίνα με 2Χ12"woofer20,00

 

Ő… —Ō÷ŔÕŃ

ń’ÕŃŐ… Ń

††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Τιμή / 24ωρο

AKG†††††††††††††††††††††† D 112††††††††††††††† Kick†††† †††††††††††††††††††††††††††††7,00
AKG†††††††††††††††††††††† D 3700††††††††††† Φωνή Τραγούδ醆† †††††††††††††5,00
AKG†††††††††††††††††††††† D 3800†††††††††† †Φωνή Τραγούδ醆† †††††††††††††5,00 SHURE††††††††††††††††† SM 58††-----††††††††††† Τραγούδ醆† †††††††††††††††††6,00
SHURE††††††††††††††††† SM 57†††††††††† Κρουστά όργανᆆ††† †††††††††6,00
SHURE††††††††††††††††† Beta 58††††††††††† Τραγούδ醆†††††††† ††††††††††††††††6,00
SHURE††††††††††††††††† Beta 57††††††† Όργανα κρουστά††††† ††††††††††6,00
Soundline††††††††††††† AM 202D††††††† επιτραπέζι ομιλίας†††††††††† 5,00

–’ ÕŔ‘… Ń

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Τιμή / 24ωρο

AKG†††††††††††††††††† ††C 1000†††††††††† ††οργάνω톆†††††††††††††††††††† †††6,00
AKG†††††††††††††††††††† C568 EB††††† †††Θέατρο χορωδία †††††††††††7,00
AKG†††††††††††††††††††† C 451 B††††††††††† οργάνω톆†††††††††††††††††††††††† 7,00
AKG†††††††††††††††††††† C 5900†††††††††† ††τραγούδ醆††††††††††† ††††††††††††††6,00
AKG†††††††††††††††††††† C 535 EB†††††† ††τραγούδ醆†††††††††††† ††††††††††††7,00
SHURE††††††††††††††† BG 40†††††††††††††† οργάνω톆†††††††††††††††††††††††† 6,00

Ń”’—ŐŃ‘Ń

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††Τιμή / 24ωρο

AKG†††††††††† †††††WMS 300 (C 5900)†††††χειρός††††††††††††††† †††††††20,00
SHURE††††††††††† ELX4†† (BETA 58)††††††† χειρός††††††††††††††††††††† 20,00
AKG††††††††††††††† WMS51 ††(CK 97)††††††††† πέτου††††††† †††††††††††††††15,00
AKG†††††††††††††††† WMS51 (C 420)††††††† επί κεφαλής††††††††††††††† 15,00

DI BOX

††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Τιμή / 24ωρο

ART†††††††††††††††† PDB††††††††††††† ††††††††παθητικό†††††††††††††††††††† †††††††††5,00
ΑRT†††††††††††††††† Phantom 1††††† †††††ενεργό††† †††††††††††††††††††††††††††††6,00
ART††††††††††††††† SplitCom††††††††††††††† splliter††††††††††††††††††††††††††††††††† 5,00
Gepco†††††††††††† GDB 1†††††††††††††††††† παθητικό††††††††††††††††††††††††††††† 5,00
Behringer†††††††† DI 100†††††††††††††††††† ενεργό†††††††††††††††††††††††††††† ††††6,00